Privacybeleid

De doelstellingen van PASSA vereisen dat persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens worden beheerd (opgeslagen) en verwerkt (gebruikt voor specifieke doeleinden). Dit beleidsdocument beschrijft welke gegevens worden beheerd, hoe ze worden verwerkt en de procedures die u kunt volgen om uw gegevens te beheren, wijzigen of wissen en hoe te handelen bij problemen. PASSA is een ledeninitiatief van vereniging PAS, daarom volgen wij hetzelfde AVG beleid.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

PASSA organiseert activiteiten waarvoor verwerking van bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk kan zijn (zoals verzamelen en analyseren van behoeften, positieve en negatieve ervaringen van mensen met autisme).

Groepen

Om het beheer en verwerking van persoonsgegevens doelmatig te maken worden meerdere groepen gedefinieerd in het kader van het AVG-beleid. Per groep worden de volgende persoonsgegevens beheerd en verwerkt door PASSA:

 • Personen die van onze diensten gebruik maken (zoals verzoeken om informatie per telefoon/email): Naam & contactgegevens (mail, adres, telefoon), beschrijving van en datum waarop de dienst die werd gebruikt.
 • Vrijwilligers: Naam & contactgegevens (mail, adres, telefoon), gegevens gerelateerd aan de activiteiten die voor PAS worden verricht, financiële gegevens (i.v.m. onkostenvergoedingen).
 • Nieuwsbrief-abonnees: Naam, contactgegevens (mail, en -voor zover opgegeven- adres, organisatie, telefoon)
 • Overigen: van donateurs, sponsoren en andere (rechts)personen waarmee PASSA samenwerkt kunnen contactgegevens opgeslagen worden.

Delen van gegevens

PASSA zal geen persoonsgegevens ter beschikking stellen aan of delen met anderen. Uitzondering zijn de persoonsgegevens die u met dat doel heeft gegeven of waarvoor expliciet toestemming is verleend (bijvoorbeeld: het geven van uw emailadres aan een geïnteresseerde). In openbare communicatie (website, nieuwsbrief) wordt -waar identificatie noodzakelijk is- een persoon met naam & voornaam aangeduid tenzij de persoon dit anders heeft aangeven. Ook voor gegevens waarvoor toestemming is gegeven om ze te delen kan de eigenaar ten alle tijden verzoeken om te stoppen met het delen van alle of een gedeelte van de persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Bij de te verwerken gegevens beschouwt PASSA de volgende gegevens als bijzondere persoonsgegevens: verstrekte medische gegevens (zoals een autisme-diagnose of het vermoeden daarvan), persoonlijke behoeften en voorzieningen i.v.m. met autisme.

Bewaartermijn

Gegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor het beheer van de vereniging en de zorgvuldige afhandeling van de activiteiten van PASSA. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd tot een voornaam/voorletters en geboortejaar.

 • Gebruikers van diensten: Persoonsgegevens worden uiterlijk 1 jaar na het gebruik van de dienst geanonimiseerd.
 • Vrijwilligers: Persoonsgegevens worden uiterlijk 10 jaar na het beëindigen van de vrijwilligersfunctie geanonimiseerd.
 • Nieuwsbrief: Persoonsgegevens worden uiterlijk 1 jaar na het beëindigen van gebruik van de dienst gewist.
 • Overigen: Persoonsgegevens worden niet gewist

Dienstverleners

PASSA werkt met derden voor het verlenen van diensten. Deze dienstverleners beheren of verwerken ook persoonsgegevens. PASSA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele incorrecte verwerking van persoonsgegevens door deze dienstverleners. De volgende dienstverleners worden gebruikt door PASSA.

 • Rabobank: Financiële transacties worden door Rabobank beheerd.
 • Zettle: pinbetalingen op onze locatie vereisen opslag van betalingsgegevens van de persoon.
 • Vimexx.nl: de provider die PASSA gebruikt voor het hosten van de website. De host kan gegevens verzamelen over het gebruik van de website door de gebruikers van de websites.
 • DropBox: de opslag van alle gegevens die door/met PASSA vrijwilligers moet worden gedeeld bij het beheer van de verenging en het organiseren van activiteiten.
 • MailChimp: de Nieuwsbrief van PASSA wordt verzorgd door MailChimp. Hierbij worden de gegevens opgeslagen die nodig zijn om aan te melden bij de nieuwsbrief en gegevens die door MailChimp worden verzameld bij het versturen en bekijken van nieuwsbrieven.

Toegang tot gegevens

PASSA werkt met vrijwilligers om haar doelstellingen te bereiken. Sommige van deze vrijwilligers hebben toegang nodig tot (bijzondere) persoonsgegevens om hun taken te kunnen uitvoeren. De toegang tot gegevens wordt beperkt tot diegenen die de gegevens redelijkerwijze nodig hebben (voorbeeld: de penningmeester moet kunnen vaststellen of alle leden hebben betaald en contact met hun kunnen opnemen). Alle PASSA vrijwilligers die persoonsgegevens beheren en verwerken onderschrijven het AVG beleid en hebben een AVG verklaring getekend om zich te houden aan een minimum aan eisen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens.

U kunt inzage opvragen, uw gegevens laten wijzigen of verwijderen door het sturen van een email aan info@passa-amersfoort.nl. Na het verwijderen van uw gegevens kunt u geen rechten meer ontlenen aan de overeenkomst die u met PASSA had.

Klachten

Bij zorgen over of problemen met het AVG beleid en de verwerking van uw gegevens door PASSA kunt u contact opnemen met info@passa-amersfoort.nl.